rand-pic

༄༅། དྷརྨ་བྷ་དྲས་མཛད་སུམ་རྟགས་སི་ཏུའི་ཞལ་ལུང་…

༄༅། །ཡུལ་གངས་ཅན་གྱི་སྐད་ཀྱིས་བརྡ་སྤྲོད་པའི་བསྟན་བཅོས་སུམ་ཅུ་པ་དང་། རྟགས་ཀྱི་འཇུག་པའི་རྣམ་བཤད་མཁས་མཆོག་སི་ཏུའི་ཞལ་ལུང་ཞེས […]

གཞན།