༄༅།། འཇིག་རྟེན་ཡང་དག་གི་ལྟ་བ། ༣

/down/flv/zangwen/2014012503.flv
མཁན་ཆེན་ཚུལ་ཁྲིམས་བློ་གྲོས་མཆོག་གིས་དད་ལྡན་མང་ཚོགས་རྣམས་ལ་འཇིག་རྟེན་ཡང་དག་གི་ལྟ་བ་སྐོར་གྱི་འཆད་ཁྲིད་གནང་བ།
གཟུགས་ལམ །